Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Приключи предварителната проверка по критериите за подбор на проектите за ремонт на храмове по подмярка 7.6 от ПРСР 2014-2020

  Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

  От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 348 проекта със заявена финансова помощ 209 752 375 лева на последващо разглеждане подлежат 92 проекта. Те съставляват до 124% от бюджета по подмярката, който е в размер на левовата равностойност на 25 млн. евро и е определен със Заповед на министъра на земеделието и храните РД 09-179/07.04.2016 г. Общата сума на финансовата помощ на проектите, които ще бъдат разгледани, е 60 206 935 лева.

  Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба № 6 от 28.03.2016 г. за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към заявлението документи. Важно е да се отбележи, че издадените от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) удостоверения, в които е посочено, че обектът, предмет на инвестицията, притежава предварителна категория „местно значение“ или „национално значение“, не получават точки съгласно критериите за подбор.

  Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

   Кандидатите по подмярка 7.6 могат да направят индивидуална справка за броя получени точки на адрес: https://prsr.bg/.

 

 

   16 август 2016 г.                              Държавен фонд „Земеделие“-РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

51 919 470 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1