Анкета за нагласите и удовлетвореността на кандидатите и бенефициерите по ПРСР 2014 – 2020

 • 1. Доволни ли сте от отношението и информацията, които получавате от служителите на ДФ „Земеделие“?
 • 2. Как оценявате подаването на заявления по схемите и мерките за подпомагане чрез портала ИСУН?
 • 3. Полезно ли е за Вас „Ръководство на бенефициента“, което е публикувано на сайта на ДФ „Земеделие“ и eufunds.bg?
 • 4. Как оценявате сайта на ДФЗ като визия, структура и достъп до информация?
 • 5. Лесно ли намирате информация за ПРСР 2014 – 2020 – мерки, кандидатстване, плащания?
 • 6. Налагало ли Ви се е да звъните на горещите мобилни телефони за бенефициери по ПРСР?
 • 7. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено добре от експерт какво да правите?
 • 8. Сблъсквали ли сте се с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на ДФЗ?
 • 9. Подавали ли сте сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg ?
 • 10. Кой аспект от обслужването, според Вас, се нуждае от подобрение?
 • 11. Забелязвате ли промяна в прозрачността и бързината на работата на ДФЗ във връзка с предприетите мерките по ПРСР 2014 -2020 през последните 6 месеца?
 • 12. Считате ли, че след обявяването на предстоящ прием разполагате с достатъчно време да подготвите документите си:
 • Профил на анкетирания:
 • 13. Възрастова група
 • 14. Образование
 • 15. По кои мерки от ПРСР сте кандидатствали:
 • Резултати от анкетата:
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

278 091 972 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.