Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Европейско законодателство

  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/374 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/884 за дерогация, що се отнася до 2020 година, от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и - отвори документа 519.93 KB
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти - отвори документа 4.42 MB
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика - отвори документа 2.08 MB
  • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1150 НА КОМИСИЯТА от 15 април 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро- винарския - отвори документа 901.51 KB
  • ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1149 НА КОМИСИЯТА от 15 април 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Реглам - отвори документа 505.1 KB
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 555/2008 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2008 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с тр - отвори документа 522.79 KB
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4