Документи по мярка "Застраховане на реколтата"

  • Заповед № 03-РД/2590 от 01.08.2022 г. за определяне на допълнителен бюджет по мярка "Застраховане на реколтата" - отвори документа 39.76 KB
  • Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка Застраховане на реколтата - отвори документа 284.0 KB
  • Заповед на МЗм за максимален размер на застрахователното обезщетение 2022 - отвори документа 72.06 KB
  • Заповед_№_03-РД_1293_от_14.04.2022_за_определяне_на_бюджет_по_мярка_Застраховане_на_реколтата - отвори документа 37.66 KB
  • Декларация за липса на изплатено подпомагане за същите застрахователни рискове по други схеми за подпомагане - отвори документа 85.96 KB
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

278 091 972 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.