Актуални документи за финансова 2022 г.

 • Заявление за авансово плащане по мярка Инвестиции в предприятия 2022 - отвори документа 32.99 KB
 • Класиране на проекти по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС - прием 2022 г. съгласно Заповед № 03-РД/565 от 24.02.2022 г. - отвори документа 198.6 KB
 • Заповед № 03-РД/2865 от 12.08.2022 г. за отваряне на прием по мярка "Инвестиции в предприятия" - отвори документа 48.93 KB
 • Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 358.0 KB
 • Приложение_№_5_„Таблица_с_описание_на_активите_и_разходите_за_СМР“ - отвори документа 15.14 KB
 • Бизнес план по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 175.41 KB
 • Бизнес план по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 196.5 KB
 • Декларация за дела на преработената собствена суровина, изчислен в проценти към Заявлението за предоставяне на финансова помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 34.75 KB
 • ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ - отвори документа 47.14 KB
 • Заявление за окончателно плащане по мярка Инвестиции в предприятия - отвори документа 138.64 KB
 • Заповед № 03-РД/565 от 24.02.2022 г. за определяне на прием по мярка "Инвестиции в предприятия" - отвори документа 48.0 KB
 • Често допускани грешки по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 835.52 KB
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.